ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารด้านสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = People's Attitude Towards the Patrol Administration of Phuphingrajaniwet Police Station, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วิโรจน์ คำทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558