ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง = Factors Affecting the Organization Achievement : A Case Study of Quality Control Section, IRPC Public Company Limited, Mueang District, Rayong Province /

ผู้แต่ง
ปัทมา ศรีจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553