สภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Educational Management of General Education in Phra Pariyattitham School of the Chiang Mai Education Area 4 /

ผู้แต่ง
พระอธิการภาณุพงศ์ ปญฺญาวชิโร (วงศ์สุวรรณ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554