ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน = Students' Satisfaction of Educational Management of Mahamakut Buddhist University Isan Campus /

ผู้แต่ง
พระสมบูรณ์ อุตฺตโม (ฮามสาร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553