ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Satisfaction Toward Services of Household Registration Bureau, Mueang Suang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
กิตติกร พินิจผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554