คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย = The Desirable Characteristics of Loei Senators /

ผู้แต่ง
ภูเกริก ทองทั่ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553