การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Participation in Local Development of Tambon Chaturaphak Phiman Municipality, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สุภาภรณ์ สนิท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553