การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร = The Peoples' Participation in Making the Three-Year Development Plan of Lankrabue Tambol Administration Organization in Lankrabue District, Kamphangphet Province /

ผู้แต่ง
ชุณหกาญจน์ สมัครธัญกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556