การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Local Political Participation of Residents Under Tambon Du Thung Administration Organization, Mueang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
เพชรา ศรีม่วงกลาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554