ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Satisfaction with Rendering Services of Tambon Nongyai Administrative Organization in Si Somdet District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
รำไพ จันทุดม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559