การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นำชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ = Analytical Study of Pa Oh Tribe Leadership, in Shan State, Myanmar /

ผู้แต่ง
พระอุโกวิดะ ปะโอ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562