ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Opinions on Construction Projects of Tambon Phak Waen Municipality, Chang Han District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
บุญทัน มนภูมา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555