เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม = Empowerment Technique of Self Care in Diabetic Patients with Buddhadhamma /

ผู้แต่ง
รสิตา ธรรมสาโรรัชต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562