รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม = The Human Resource Management Model of the Administrarors in the Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section /

ผู้แต่ง
พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต (สงกา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562