ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Satisfaction with Services at Tambon Mueang Thung Administrative Organization's Financial Section, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ไพรินทร์ วรรณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557