การพัฒนารูปแบบการบริหารงานศุลกากรที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง = The Development of Customs Service Model in Affecing the Local Development in Mekong Delta /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ ใจก้าวหน้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557