ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Digital Leadership Indicators for Administrators in Schools under the Office of the Basic Education Commission

ผู้แต่ง
ชุติรัตน์ กาญจนธนชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562