บทบาทพระสงฆ์ไทยด้านการช่วยเหลือสังคม : วิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ = Role of Thai Sangha in Social Service : An Analytical Study on the Social Work Theory /

ผู้แต่ง
อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556