ผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดกับการเรียนตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนแตกต่างกัน = Effects of Learning Environmental Education Using the 5 E Learning Cycle with Metacognitive Techniques and the Teacher's Handbook Approaches on Learning Achievement, Basic Science Process Skills, and Critical Thinking of Mathayomsuksa 3 Students with Different Learning Achievement /

ผู้แต่ง
พระเจริญ บุญทศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552