การนำศีล สมาธิ ปัญญามาใช้ในกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี = Application of Morality, Concentration, Wisdom in Group Process to Develop the Self-Esteem of the Students in Suphunburi College of Agriclture and Technology /

ผู้แต่ง
สมจิตร เกิดปรางค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543