บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = The Administrative Roles of Buddhist Ecclesiastical Monks in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
พระคามัลโมนิ โกนิโท (จักมา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562