พระเครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนะของนักวิชาการพุทธศาสนาในสถาบันอุดมศึกษา = The Amuletic Buddha Image and Thai Socirty : A Case Study of Buddhist Scholars' Attitudes Higher Education /

ผู้แต่ง
พระมหาเชิด เจริญรัมย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541