อตัมมยตาประยุกต์ : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ประจำปี 2531 /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2