ศีลธรรม กับ มนุษยโลก : บรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ณ หินโค้ง เชิงเขาพุทธทอง สวนโมกขพลาราม ไชยา ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2518 /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2