พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน เล่ม 3 : พระวินัย ... มหาวรรค (ต่อ) - จุลวรรค /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4