พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน เล่ม 4 : พระสูตร ... ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - ทีฆนิกาย มหาวรรค - ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4