พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน เล่ม 6 : พระสูตร ... สังยุตตนิกาย ขันธวาวรรค - สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อังคุตตรนิกาย เอก - ทุก - ติกนิบาต /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4