ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรหมแดน, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1