สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & Logbook /

ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Corporate Author
พเยาวน์ ยินดีสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1