ศึกษาวิเคราะห์การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารเทศบาลในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = Analytical Study of Government Based on Iddhipada Principles of Municipality Administrators in Phrapradaeng District, Samutprakan Province /

ผู้แต่ง
พระนลธวัช อนาวิโล (การุณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562