การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย = People's Politics : The Way for Thai Politics /

ผู้แต่ง
จุมพล หนิมพานิช
Corporate Author
สุรวงศ์ วรรณปักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1