บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่น ทบทวน ท้าทาย เพื่อการจัดบริการสาธารณะ /

Corporate Author
สถาบันพระปกเกล้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1