การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์อีสานเพื่อการเผยแผ่และการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาของวัดมหาชัย = A Study on Philosophy in Buddhism's Arts of Thailand's Northeast Region to Dessimanate and Preserve Wat Mahachai's Arts in Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ (ศรีระวงษ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560