ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study on Qualities of a Good Man (Sappurisadhamma) to Develop Human Beings Behaviours in Society Following Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระครูใบฎีกาบุญเพ็ง สุตธมฺโม (จำปาสุข)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560