ศึกษาภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู = Sappurisadhamma-Based Leadership of Ecclesiastical Authoritative in Na Klang District, Nong Bualamphu Province /

ผู้แต่ง
พระมหาประยูร เขมจาโณ (คำแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560