การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ = ADMINISTRATION OF TAMBON PHRUE YAI ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN KHUKHAN DISTRICT, SI SA KET PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระอธิการเลิศ คเวสโก (สาระพงษ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560