ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = RESIDENTS’ OPINIONS ON THE GOOD GOVERNANCE OF TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN JATURAPAKPIMAN DISTRICT, ROI ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระมหาอนุชา พุทฺธสโร (อาษากิจ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560