การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับโสเครตีส = A Comparison Study on Moral Ethics Between Theravada Buddhism and Socretes Philosophy /

ผู้แต่ง
Thoeng Lian Shia
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559