การสร้างธรรมาภิบาล (Good governance) ในสังคมไทย /

ผู้แต่ง
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
303.4 บ241ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
272 หน้า : ตาราง