ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช = The People's Opinion Towards Job Management of Tambon Thungsang Municipality, Thungyai District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
มานิตย์ เจรณาเทพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560