ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = RESIDENTS’OPINIONS ON CARRYING OUT NONG WAENG KUANG ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS WORK IN SI SOMDET DISTRICT, ROI ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
จันทร์แดง ยุชิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560