ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก /

ผู้แต่ง
นันทนา กปิลกาญจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1