การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา = The Structural Relationship Model of Indicators of Mindful Leadership for Primary School Principals /

ผู้แต่ง
เสถียร วงค์คม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562