คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 = Characteristics of School Administrators Affecting 21st Century Skills of Schools Under Office Secondary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
พระกิติภูมิ ภูมิกิตฺติโก (ณ ลำพูน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562