การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา = Development research of love model for enhancing comprehensive humanization : a research program for higher education students /

ผู้แต่ง
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2