โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.1893-2310 /

ผู้แต่ง
สมเกียรติ วันทะนะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1