ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย = The Rise and Decline of Thai Absolutism /

ผู้แต่ง
กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1