บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Role in Sangha’s Affairs Administration of Administrative Monks on Education Welfare in Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระปลัดวิทวัส ปภสฺสโร (ห่อเพชร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562