"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง" /

ผู้แต่ง
อิสระ เจียวิริยบุญญา
Corporate Author
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, บัญชา สุวรรณธาดา, พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มายด์ พับลิชชิ่ง, 2562