ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา /

ผู้แต่ง
ปวริศร เลิศธรรมเทวี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3